Tietokonekierrätys.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Teraset Finland Oy (1750252-5) / Tietokonekierrätys.fi
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
p. 020 155 1199
kierratys@teraset.net
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Seppo Jylhäaho, seppo@teraset.net

Rekisterin nimi

Tietokonekierrätys.fi:n asiakasrekisteri ja yhteydenotot

Rekisterin kuvaus ja käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka ovat tehneet yhteydenoton www.tietokonekierratys.fi -verkkosivuilla tai muulla tavoin ottaneet yhteyttä Teraset Finland Oy:n (jälkempänä yritys) tarjoaman kierrätys- tai elinkaaripalvelun tiimoilta tai olleet muutoin yritykseen yhteydessä siten, että ovat antaneet omia henkilötietojaan (esimerkiksi verkkosivujen kautta annetut palautteet ja yhteydenotot). Yrityksen tuotteita ja/tai palveluita voidaan tarjota myös yrityksen virallisella aputoiminimellä, joka on Tietokonekierrätys Teraset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaaseen, asiakassuhteen ylläpito, tilausten toimittaminen ja mahdollisesti (asiakkaan suostumuksella) markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteri helpottaa ja mahdollistaa tilausten käsittelyä. Rekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi, koska kysymyksiä palveluista voi tulla esille pitkänkin ajan kuluttua suoritushetkestä. Näin ollen esimerkiksi tietojen anonymisointi tietyn ajan kuluttua ei ole mielekästä.

Asiakkaalla on jälkikäteen oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä vain välttämättömät tiedot asiakkaasta asiakkaan antamaan suostumukseen tai sopimukseen perustuen. Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Esimerkiksi kierrätyskeikkatilauksen suorittamista varten tarvitsemme tietoomme asiakkaan osoitteen. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilön tietojen osalta perusteena on oikeutettu etu. Yrityksellä on käytössä sähköinen tositearkisto, jossa kuitteja säilytetään.

Asiakkaista ei koskaan kerätä arkaluonteisia tietoja.

Asiakastietoja ei kerätä muualta kuin asiakkaalta itseltään, emme esimerkiksi osta yleisiä sähköpostiosoiterekistereitä.

Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää myös yrityksen suorittamaan suoramainontaan, mutta ainoastaan, mikäli asiakas on antanut siihen erikseen suostumuksensa. Asiakkaalla saattaa olla mahdollisuus liittyä rekisteriin suoramainontaa varten myös muuten, kuin tekemällä tilauksen. Tällöinkin asiakkaan itse on luovutettava tietonsa käyttöömme ja annettava suostumuksensa suoramainontaan.

Rekisterin sisältö

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot:

– Asiakkaan nimi
– Katuosoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Muut asiakkaan antamat tiedot

Rekisteriin ei tallenneta koskaan henkilötunnuksia tai luottokorttitietoja. Asiakkaalla on oikeus pyytää kaikkien yllä mainittujen tietojen poistamista, jolloin ne hävitetään viipymättä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja käytetään tilausten käsittelyssä ja mikäli asiakas niin on erikseen toivonut myös yrityksen omassa suoramainonnassa. Huomioitavaa: asiakkaan kanssa sovittaessa rahtikumppaniksi kolmas osapuoli (kuljetusyritys), syötämme kuljetusyrityksen sähköiseen järjestelmään asiakkaan välttämättömät tiedot. Henkilötietoja vastaanottavat yritys ja sen työntekijät, yritys, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta, maksunvälittäjä, joka vastaanottaa asiakkaalta maksun, kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran perille, tilitoimisto, joka hoitaa kirjanpitomme ja tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään salasanasuojatulla palvelimella Suomessa. Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa oleva tieto tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Verkkosivusto www.tietokonekierratys.fi toimii kaikilta osin SSL-suojauksen yli (https://). Mahdollisia salasanoja ei säilytetä selkokielisessä muodossa.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Palvelimen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Asiakkaalla on oikeus vaatia yritykseltä mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Rekisteriä ei ylläpidä tai käsittele mikään muu organisaatio kuin yritys itse.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Huomioithan, että asiakkaalla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

Tämä on Teraset Finland Oy:n/Tietokonekierrätys.fi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 4.5.2022.